Core Values

core calue....

ኮር ክብርታትና 

ኣካይዳ ህይወት መንግስቲ ኣምላኽ 

ነፍሲ ወከፍ ኣባል ከምቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተገልጸ ንኽብርታት ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ብምልኣት ብዘንጸባርቕ ኣካይዳ ህይወት ክነብር ዝተወፈየ ክኸውን ይግብኦ እዩ:: ሰባት ንሓቂ ብምፍላጦም ጥራይ ዝዓግቡ ዘይኮኑ: የግዳስ ነቲ ዝፈለጡዎ ሓቂ ዝገብሩ ክኾኑ ይግብኦም እዩ::

ውልቃዊ መስርሕ 

ንኽብርታት ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ብህይወት ንምግላጽ ካብ ውልቃውን ባህላውን ጸቢብ ኣተሓሳስባ ሓራ ምውጻእ ይሓትት እዩ:: ነፍሲ ወከፍ ኣባል ብዛዕባ ውልቃዊ መንነት፣ ውልቃዊ ድሌትን ትምኒትን ቀጻልነት ብዘለዎ መስርሕ ናይ ሞት ንምሕላፍ ውፉይ ክኸውን ይግብኦ እዩ:: እዚ ናብ ክውንነት ክመጽእ ዝኽእል: ኣብ ውሽጢ ህይወትና ንዝርከቡ ናይ ሓጢኣት ዘርኢ ኣለሊኻ ብምውጻእን: ብመስርሕ ናይ ለውጢ ንምሕላፍ ሓላፍነት ብምውሳድን እዩ::

አምልኾ፣ ጸሎትን ቃል ኣምላኽ ምጽናዕን 

ኣምልኾ ጸሎትን ቃል ኣምላኽ ምጽናዕን ንኣካይዳ ህይወት ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ኣዝዩም ኣገደስቲ ነገራት እዮም:: ኣምልኾ እግዚኣብሄር ኣብ ማእከልና ልዕል ክብልን ክነግስን ይገብር፤ ከምኡውን ንመንፈሳዊ ኩነታትን ባህርያትን ናይቲ ጉባኤ ይቐርጽ እዩ::

ናይ ሓባር ጸሎትና ብባህሪኡ መንግስታዊ ኮይኑ: ኣብ ልዕሊ ምድሪ ፍቓድ ኣምላኽ ንምእዋጅን ንምድፋእን ‘ቲ ቐንዲ መገዲ እዩ:: ብተወሳኺውን መንግስቲ ኣምላኽ ንቕድሚት ክግስግስ ዝገብር ቀንዲ መሳርሒ እዩ::

ዋላ’ኳ ዘመናዊ ንኹን እምበር ግና ጥንታውያን ህዝቢ ኢና:: ኣብ ውሽጢ ኣሰራርሓ ናይዛ ዓለም ኣብ ዘለዋ ኣቃውማታት ክንሰርሕ ብቕዓት ዘሎናን፤ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ንህይወት ደቂ ሰባት ምስ ዝቐርጹ ናይ ሶሻል፣ ናይ ፖለቲካን ቑጠባውን ምንቅስቓሳት ዝተራኸብናን: ብዛዕብኦም ሙሉእ መረዳእታ ዘሎናን እንተኾንና’ኳ: ነቶም ኣብ ውሽጢ ቓል ኣምላኽ ዝጸንዑን ዘይልወጡን መርሆታትን መሰረታዊ እምነትን ሙሉ ብሙሉእ ናይ ገዛእ ርእስና ዝገበርና ህዝቢ ኢና:: እዚ መትከልና ብውልቂ ጸሎትና፣ ቃሉ ንምጽናዕ ብዘሎና ክቱር ድሌትን፣ ብኣካይዳ ህይወትናን ይንጸባረቕ እዩ::

ጉዕዞ 

ኣብ ኣገልግሎት ናይ ቤተክርስቲያን ኣማእኺሉ ካብ ዝተሃንጸ ሃይማኖታዊ ኣቃውማ ብምፍልላይ: ናብ ውሽጢ ዘልኣለማውን ንቕድሚት እንዳዓበየን ዝኸይድ ዕላማ ናይ እግዚኣብሄር ኣቲና ኢና:: ብውሽጢ እዚ ትሕዝቶ ብእግዚኣብሄር ልዕል ናብ ዝበለ ቅኑዕ ኣቃውማ ዝግበር ጉዕዞ፣ ምስግጋርን ምንቅስቓስን: ንህይወትን ኣመለኻኽታን ናይ ኣባላትና ይውስን እዩ::

ኣገልጋልነት 

ብፍጥረትና ንኽንግልገል ዘይኮነ ንኸነገልግል ከምዝተሰራሕና ነስተውዕል ኢና:: እዚ ከምቲ ኣብ ህይወት ክርስቶስ ከምዝነበረ: መግለጺ ባህርያት ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ኬኤልሲ ክኸውን ኣለዎ:: ከምኡውን ንዓለምለኻዊ ማሕበረሰብ መንግስቲ ኣምላኽ ከምዘገልግል ማሕበር (ቤተክርስቲያን) እዚ ንዓና ኣገዳሲ ክብርታትና እዩ::

ህይወት ምክፋል

ኣቦ፣ ወዲን መንፈስ ቅዱስን ብሓባር ንሓደ እግዚኣብሄር እዩ ዘርእይ:: ብመልክዕን በምሳልን እግዚኣብሄር ዝተፈጠርና ንሕናውን: ነቲ ናቱ መንነት ክንገልጽ ትጽቢት ይግበረና እዩ:: ነዚ ምርዳእና ንሓድሕድና ንዘሎና ቅርበትን ንማሕበረሰብና ንሃንጸሉን መገዲን ይውስን እዩ:: ዕቤት ኸኣ ዝመጽእ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ንረብሓ እቲ ካልእን ንኣጠቓላሊ እቲ ኣካልን ብዝገብሮ ኣበርክቶ ናይ ፍቕሪ፣ ብሓድነት ምትሕሓዝን፣ ተሳታፊ ምዃንን እዩ:: ህይወት ምክፋል (Shared Life) ኣብ ውሽጢ ኬኤልሲ ጥራይ ዝርአ ክውንነት ዘይኮነ: የግዳስ ምስ መላእ ዓለምለኻዊ ማሕበረሰብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ዘሎና ርክብውን ጎሊሑ ዝርአ እዩ::

ዓለምለኻውነት 

ኬኤልሲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዲያስፖራ ኣብ ዝርከቡወን ኩለን ቤተክርስቲያናት ተሃድሶን፣ ናይ ኣቃውማ ለውጥን ንምምጻእ: ከምኡውን ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ብዛዕባ ምስፋሕ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ንዘለዉ ህዝብታት ብትብዓትን ብሓድሽ መልክዕን ንምእዋጅ ተልእኾ ኣለዎ::

ስለዚ ብተግባራትና ወይ ብኣመለኻኽታና ጸቢብ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና:: ነፍሲ ወከፍ ኣባል ኣብ ውሽጢ እዚ ዓለምለኻዊ ተልእኾ: ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ዝርከቡ ህዝብታት ብርቱዕ መንግስታዊ ኣዋጃት ብምእዋጅ፣ ዋጋ ብምኽፋል ብምግልጋልን፣ ምስ ሓቅታት ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ብዝሳነ ኣመለኻኽታ ብምልዋጥን ተሳታፊ ክኸውን ትጽቢት ይግበረሉ::

እግዚኣብሄር ኣብ መላእ ዓለም ፍሉይ ዝኾነን ጽልዋ ዘምጽእን ሓደ ህዝቢ ይቐርጽ ኣሎ:: ዓለምላኻዊነትና እንዳወሰኸ ብዝኸደ ቑጽሪ: ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ዝቃወሙ ኣሰራርሓታት ውድቀት ዘስዕቡን: መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ማእከል እዞም ኣብ መላእ ምድሪ ኣብ ዝርከቡ ህዝብታት ክሰፍሕ ዝሕግዙን ቀረባት ክልቀቑ ኣበርክቶ ይገብር እዩ::