Leadership

መሪሕነት ናይ ኬኤልሲ

ኬኤልሲ ርእሱ ዝኸኣለ ሓደ ዶብ ኣልቦ ዓለምለኻዊ ማሕበረሰብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኸውን ከሎ: መሪሕነቱን እቲ ማሕበረሰብን ምስ መስራትን ዋና መራሒን ኮንግረስ ደብሊውቢኤን ምስ ዝኾነ ዶር ኖኤል ዉድሮፍ ብትኽክል ብምትሕሓዝ (ኮኔክት ብምዃን) ኣብ ትሕቲ ሓደ ሃዋርያዊ ጽላል ዝነብር ማሕበር እዩ::

ኣቃውማ መሪሕነት ናይ ኬኤልሲ – እቲ ቀዳማይ ደረጃ መሪሕነት ዋና መራሕቲ ወይ ኤልደርሺፕ ንብሎ ክኸውን ከሎ: ቀጺሉ ንዘሎ ካልኣይ መራሕቲ ኢልና ንጽውኦ::

CLC

Eldership

esayas tilahun_

ኢሳያስ ጥላሁን

ኢሳያስ ጥላሁን ዋና መራሒ (ሴንየር ኤልደር) ናይ ኪንግደም ላይፍ ሴንተር ኮይኑ እንዳኣገለገለ ይርከብ:: ኢሳያስ ካብ እግዚኣብሄር ካብ ዝተቐበሎ ተልእኾ ዝተላዕለ: መሰረቱ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝገበረ ኬኤልሲ-ሃብ (KLC-Hub) ከምኡውን ኣብ ኖርዌይ፣ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ኣብ ካናዳ፣ ኣብ ጥልያን፣ ኣውስትራልያን ዝርከብ ኣካል ኬኤልሲ ዋና መራሒ (Senior Elder) ኮይኑ የገልግል ኣሎ:: ብተወሳኺ ኣብ ስዊዝ ናይ ኮንግረስ ሴክተር ንዝኾነ KCN ኣወሃሃዲ (Coordinator) ክኸውን ከሎ: ኣብ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኮንግረስ ኮኦርዲኔተርስ ቲም EECCT (Ethiopians & Eritreans Congress Coordinators Team) ኣባል እዩ:: ሓላፍነት ናይዚ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ኣብ ዲያስፖራ ንምንቅስቓስ ናይ C-WBN ብሓላፍነት ምስላጥ እዩ:: ኢሳያስ ጥላሁን በኣል ሓዳር ክኸውን ከሎ: ምስ በዓልቲ ቤቱ ፌቨን ሓደገ ንልዕሊ 17 ዓመታት ኣብ ስዊዘርላንድ: ኣብ ከተማ ሉዘርን ነበርቲ እዮም::

kebedom Gmariam

ከበዶም ገብረማርያም

ከበዶም ገብረማርያም ኣብ ኪንግደም ላይፍ ሴንተር ቤተክርስቲያን ምኽትል መራሒ (ኣሶስየት ኤልደር) ኮይኑ የግልግል ኣሎ:: ብተወሳኺ ከበዶም ኣብ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኮንግረስ ኮኦርዲኔተርስ ቲም EECCT (Ethiopians & Eritreans Congress Coordinators Team) ኣባል እዩ:: ከበዶም ኣብ ስዊዝ ፌዴራል ትሬይን ካምፓኒ: ኣብ ናይ ቴሌኮሚኒኬሽን ዲፓርትመንት ብሞያ ናይ ኢንጂነርነት ይነጥፍ ኣሎ:: ከበዶም በኣል ሓዳር ኮይኑ: ምስ በዓልቲ ቤቱ ኒጊ ኣብርሃን ስለስተ ደቆምን /ናኦሚ፣ ዴቦራ፣ ኣቢጋኤል/ ኣብ ከተማ ሎዛን ንልዕሊ 25 ዓመታት ነበርቲ እዮም::

ካልኣይ መራሕቲ | Secondary Leadership

ካልኣይ መራሕቲ ቲም ኣብ ውሽጢ ኮሚኒቲ ንዘለዉ ጉጅለታት (teams) ኮኦርዲኔት ዝገብሩን ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነታት ዝርከቡን ክሳብ 30 ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን መራሕቲ ይርከቡዎ::