About us

ኬኤልሲ ዓለምለኻዊ ማሕበረሰብ መንግስቲ ኣምላኽ

ኬኤልሲ ናይዚ እዋን ሓቂ እግዚኣብሄር ንዝኾነ ሃዋርያዊ ተሃድሶ ምእዋጅን ንቕድሚት ክግስግስ ምግባርን ተልእኾኦም ዝገበሩ: ብመርሃታትን ክብርታትን መንግስቲ ኣምላኽ ዝተሃንጹ፣ ብቐንዱ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከቡሉ፤ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ከተማታት ሉዘርን፣ ሎዛን፣ በርን፣ ዙሪክን ባዝልን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ዓለምን ዝርከብ ዶብ ኣልቦ ማሕበረሰብ መንግስቲ ኣምላኽ (ቤተክርስቲያን) እዩ:: ኬኤልሲ ኣካል ኮንግረስ ደብሊውቢኤን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኔትዎርክ እዩ::

ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዳግማይ ተመሊሱ ክሳብ ዝመጽእን ምስኡ ገጽ ንገጽ ክሳዕ ንረአአን: ኣብ ውሽጢ እዚ መዋቲ ዝኾነ ስጋ ኾይንና ብሓይልን ስልጣንን ናይ ዘልኣለማዊ ህይወት ብእምነትን ብዓወትን ምንባር ካብ ጎይታ ዝተቐበልናዮ ሓድሽ ህይወት እዩ:: ስለዚ ተልእኾና ክንየው ተቓውሞ ኣሰራርሓ ሰይጣንን ሰብን: ንኣካይዳ ህይወት መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ፣ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ፣ ኣብ መንእሰያት፣ ኣብ ስድራቤታትን ህጻናትን: ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ክፋል ናይ ህይወት ሃኒጽና: ማእከል ህይወት ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ምዃን እዩ::

እግዚኣብሄር መን ከምዝኾነ፣ ባህርያቱ እንታይ ከምዝመስልን ቃል ኣምላኽ ዝሰርሕን (ዘስልጥ) ከምዝኾነን ንምግላጽ ፍልጠትን ትብዓትን ኣብ ዝተሳእነሉ ኣብዚ ዘመን: ኣቓልቦና ብቐዳምነት ህይወትና ኣብ ምህናጽ ብምግባር: እግዚኣብሄር ህያው ከምዝኾነ ብህይወትና ነርእይ ኢና:: በዚ ኸኣ ሰባት ህይወትና ርእዮም: እግዚኣብሄር ሕጂውን ይሰርሕ ከምዘሎን: ንህይወቶም፣ ንሓዳሮምን ንደቆምን ዕላማን ሓሳብን ከም ዘለዎ ክርእዩ ብምግባር: ኣብ ውሽጢ ሰባት ተስፋን እምነትን ብምፍጣር ንሰባት ናብ እግዚኣብሄር ነቕርብ ኢና::

ቀዳሞት ዕላማታት

ብመርሆን ክብርታትን እግዚኣብሄር ዝተሃንጸ፣ ተግባራውን ሞዴልን ጽኑዕን ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱሳዊ መሪሕነት ዘለዎ ኮር ዝኾነ ሃዋርያዊ ማሕበረሰብ መንግስቲ ኣምላኽ ምህናጽ

ንሃዋርያዊ ተሃድሶ ናብ ቤተክርስቲያን ብምምጻእ: ኣብ ውሽጢ ተሃድሶ ብዘሎ ቅብኣትን ጥበብን ክርስቶስ: ማሕበር መሊሳ ንክርስቶስ ባህ ተብል ጌሩ ምቛምን: ንዳግማይ ምምላስ የሱስ ክርስቶስ መገዲ ምጽራግን

መሰረታዊ ቅብኣት ማሕበር ንዝኾኑ ሃዋርያትን ነብያትን: ምስቶም ኣካል ሓሙሽተ ውህበታት ክርስቶስ ዝኾኑ ወንጌላውያን፣ ጓሶትን መምህራንን ብምቕባል ንማሕበር ኣብ ጹኑዕ መሰረት ክትስረት ምግባር – እዚ ኸኣ ማሕበር ክትሕይልን ናብ ብጽሕና ክትመጽእን ይገብራ እዩ::

ስም፣ መንነት፣ ባህሪያትን ቃልን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከልና ብዘሎና ኩሉ ዓይነት ኣሰራርሓ ብተግባር ልዕል ምግባር እቲ ዝዓበየ ኣድህቦና እዩ:: ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት መድሓኒን ምኻኑን ጎይትነቱን ብምእዋጅ: ንሱ ዝለኣኸና ዕዮ ምዕያይን ምፍጻምን ቀንዲ ዕላማና እዩ::

ትንቢታዊ ኣገልግሎት፣ መለኮታዊ ፈውሲ፣ ተኣምራትን ኩሉ ውህበት ጸጋን: ንመንነትን ባህሪን ክርስቶስ ብዘንጸባርቕ መገዲ ዝግለጹሉ ማሕበረሰብ መንግስቲ ኣምላኽ (ማሕበር) ምዃን

ቃል ኣምላኽ ሕጂውን ኣብ ልዕሊ ባህርያት፣ ስምዒት፣ ነፍስን ኣተሓሳስባን ናይ ደቂ-ሰባት ጽልዋ ብምምጻእ: ንውልቃውን ሓባራውን ህይወት ዘዕቢን፣ እግዚኣብሄር ዝደልዮ ዓይነት ሰብን ማሕበረሰብን ከፍሪ ዘኽእል ሓይልን ብቕዓትን ከም ዘለዎ ብቓልን ብተግባርን ምግላጽ

ኣብ ውሽጢ ኬኤልሲ ዘለዉ ቅዱሳን: እግዚኣብሄር ብውሽጦም ንዘቐመጦ ብቕዓትን መለኮታዊ ጻውዒትን ናብ ዘፈጽሙሉ ቦታ ንኽመጹ ብሓሳብ እግዚኣብሄር ምዕጣቕን ምሕጋዝን

  • ነዚ ተልእኾ ንምፍጻም ብቐዳምነት – ዓቢ ኣድህቦ ንህቦ:-
    • እግዚኣብሄር ንዝሃቦም መለኮታዊ ናይ መሪሕነት ቦትኦም ሒዞም ስድራቤቶም ዝመርሑን ዘማሓድሩን ብርቱዓት ደቂ ተባዕትዮ
    • ብመንፈሳዊ ህይወተን ዝበሰላን ኣብ ትሕቲ ስልጣን ምዃን ዝተማህራን ብርቱዓት ደቂ ኣንስትዮ
    • ብናይ እግዚኣብሄር ነገር ዝተታሕዙ፣ መንፈሳዊያን ዝኾኑን፣ ኣብዚ ምድሪ ኸኣ ብኸመይ ክነብሩ ከምዝግብኦም ዝተረድኡ ሙሉእ ብቕዓት ዘለዎም ብርቱዓት መንእሰያት ከምኡውን ጥበብ ዝተመልኡ ህጻናትን ምፍራይ
    • ብመርሆን ብኽብርታትን ዝተሃንጸ ሓያል ስድራቤት

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ዓለም ንዘለዋ ማሕበራት (ቤተክርስቲያናት) ካብ መረዳእታን ፍቓደኝነትን ዝነቐለ ልቢ ንልቢ ምትሕሓዝ፣ ብቓል ኪዳን ብምትእስሳርን፣ ሓደ ብምዃን ዘልኣለማዊ ሓሳብ እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምፍጻም ምእንቲ ክኽእሉ ብሃዋርያዊ ናይ መርበብ ኣሰራርሓ ክተሓሓዙ ምግባር። ሕዝ 32:3-4

ነዚ ኣሰራርሓ ናይ መርበብ: ኬኤልሲ ጽኑዕ መሰረት/Strong Base፣ ኮር/Core፣ መእተዊ ደገ/Portal፣ ናይ ዕርቂ ቦታ/Place of Reconcilation፣ ናይ መወከሲ ቦታ/Place of Reference፣ ናይ ቀረብ ቦታ/ Place of Resource፣ ናይ መርሆን ክብርታትን ቦታ /Place of Principles & Values ከምኡውን ናይ መዕቆቢ ቦታ/ Place of Sanctuary ምዃን ካብ እግዚኣብሄር ዝተቐበልናዮ ተልእኾ እዩ።

IMG_5150-2

ጎይታ የሱስ ክስርቶስ ብሓቂ ንሱ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት እዩ:: ተመሊሱውን ክመጽእ እዩ: ንሕናውን ምስኡ ንዘልኣለም ሓቢርና ክንነብር ኢና:: ኣሜን!